Har du spørgsmål?

Handelsbetingelser

Handlende med Leverandøren betegnes som "Køberen"

1. Aftalegrundlaget

1.1. Disse handelsbetingelser gælder for enhver aftale om Leverandørens salg og levering af produkter og/eller
tjenesteydelser til en kunde. Leverandørens ydelse i aftalen med Køberen kaldes herefter ”Leverancen”.

1.2. Køberens angivelse af særlige vilkår for Leverancen anses ikke som en fravigelse af disse handelsbetingelser,
medmindre Leverandøren udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

2. Ordrer

2.1. Aftale mellem Køberen og Leverandøren anses først for indgået, når Leverandøren har fremsendt ordrebekræftelse eller
faktura herpå.

2.2. Køberens eventuelle indsigelser mod fejl eller mangler i ordrebekræftelsens eller fakturaens indhold skal foreligge
skriftligt og være Leverandøren i hænde senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens eller fakturaens dato.

2.3. Har Køberen ikke inden for fristen gjort indsigelser mod ordrebekræftelsen eller fakturaen, anses aftale mellem Køberenog Leverandøren for indgået på de i ordrebekræftelsen eller fakturaen samt disse handelsbetingelsers angivne vilkår

3. Leverandørens ydelser

3.1. Leverancen overholder dansk lovgivning på tidspunktet for dennes udførelse.

3.2. Medmindre andet er angivet af Leverandøren, påbegynder Leverandøren levering af sin ydelse inden for rimelig tid efter
Køberens bestilling af Leverancen.

4. Priser

4.1. Leverandørens priser er for privatkunder inklusiv de til enhver tid gældende moms og andre afgifter og for
erhvervsdrivende eksklusiv de til enhver tid gældende moms og andre afgifter.

4.2. Leverandøren tager forbehold for eventuelle fejl i angivne priser.

5. Betaling

5.1. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og Leverandøren, er købesummen for enhver Leverance til betaling
kontant med betalingskort ved Købers bestilling af Leverancen.

5.2. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og Leverandøren, er betalingsbetingelserne for Leverandørens
fakturaer 7 dage netto kontant.

5.3. Overskrider Køberen betalingsfristen, forbeholder Leverandøren sig retten til at standse Leverancen, indtil betaling har
fundet sted.

5.4. Køberen er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav
vedrørende andre leverancer. En sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af Parternes

6. Levering

6.1. Køberen skal dække Leverancens leveringsomkostninger.

7. Rettigheder

7.1. Køberen har reklamationsret i overensstemmelse med Købeloven og dansk rets regler i øvrigt. Reklamation skal være
modtaget af Leverandøren skriftligt inden for rimelig tid efter Køberen konstaterede eller burde have konstateret manglen.

7.2. Såfremt Køberen ikke påberåber sig en mangel indenfor reklamationsfristen, mister Køberen sin ret til at gøre
misligholdelsesbeføjelser gældende samt fremsætte krav i anledning af manglen.

7.3. Køberen kan hæve købet, hvis manglen ikke er afhjulpet af Leverandøren inden rimelig tid efter Køberens reklamation,
idet Køberen dog inden ophævelsen skriftligt skal give Leverandøren en sidste frist for afhjælpning på ikke mindre end 14
dage

7.4. Forbrugerkunder kan klage over en vare eller tjenesteydelse til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2,
8800 Viborg, via Klageportalen.

Forbrugere med bopæl i et andet EU-land, skal klagen indgives på EU-Kommissionens online
klageplatform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Leverandørens e-mail-adresse er: info@greenwebdesign.dk

8. Ansvar

8.1. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab – herunder drifts- eller avancetab eller tabt arbejdsfortjeneste.

9. Force Majeure

9.1. Ingen af Parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse af en forpligtelser, der ikke er en
betalingsforpligtelse, såfremt dette skyldes force majeure.
Side 2 af 4

9.2. Force majeure foreligger, såfremt en Part forhindres i at opfylde aftalen som følge af pandemier, krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbrudt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

9.3. I tilfælde af force majeure er Leverandøren berettiget til at annullere Leverancen eller en del heraf. Leverandøren kan
også vælge at foretage Leverancen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

10. Databehandling

10.1. I det omfang Leverandøren modtager almindelige personoplysninger fra Køberen som led i indsamlingen af relevante
kundeoplysninger ("Personoplysningerne"), vil disse blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med
gældende dansk og EU-lovgivning, herunder persondataforordningen (EU) 2016/679 og databeskyttelsesloven.

10.2. Formålet med indsamlingen og behandlingen af Personoplysningerne er således at kunne levere den aftalte
Leverance. Leverandøren må kun anvende Personoplysningerne til de formål, som de er indsamlet til.

10.3. Leverandøren anvender tredjeparter til behandling af alle eller dele af Personoplysningerne. Leverandøren har indgået databehandleraftaler med pågældende tredjeparter og garanterer dermed, at de gældende regler om beskyttelse af
personoplysninger overholdes.

10.4. Køberen kan til enhver tid henvende sig til Leverandøren for at få adgang til oplysninger om tredjeparterne, der
behandler alle eller dele af Personoplysningerne.

10.5. Køberen kan til enhver tid læse mere om Leverandørens behandling af personoplysninger, samt hvilke rettigheder der
tilfalder Køberen som datasubjekt, i Leverandørens privatlivspolitik: https://greenwebdesign.dk/cookie-og-privatlivspolitik/

11. Andre vilkår

11.1. Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til Leverancen, indtil Køberens fulde betaling med tillæg af eventuelle
renter er sket.

11.2. Såfremt handelsforholdet mellem Leverandøren og Køberen ikke er afsluttet, skal Køberen straks underrette
Leverandøren, hvis Køberen ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller
frivillig likvidation.